Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego DzienDobryWarszawo.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy DzienDobryWarszawo.pl prowadzony jest przez firmę Anna Kozioł, DzienDobryWarszawo.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Małego Rycerza 23, 03-287 Warszawa, NIP: 521-319-94-65.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Kozioł DzienDobryWarszawo.pl, z siedzibą w Warszawie, ul. Małego Rycerza 23, 03-287 Warszawa, NIP: 521-319-94-65.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.dziendobrywarszawo.pl/sklep, w którym klient może drogą elektroniczną składać zamówienia. Za pośrednictwem sklepu sprzedawane są produkty fizyczne i cyfrowe.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu; regulamin dostępny jest na stronie www Sklepu Internetowego.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Zamówienie można składać drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, w godzinach 8.00-17.00.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Formularz danych – formularz z danymi, koniecznymi do złożenia i realizacji zamówienia, zawierający: imię i nazwisko, adres dostawy (ulicy, numeru domu i mieszkania, kodu pocztowego, miasta), adres mailowy i numer telefonu Klienta.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym kompletowane jest zamówienie, liczony od pierwszego dnia roboczego od momentu złożenia Zamówienia; nie obejmuje czasu dostawy.

§ 3

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, znajdującego się na stronie www.dziendobrywarszawo.pl/sklep, w szczególności: warunki składania Zamówień, dokonywania płatności, dostawy i zwrotu Produktu, składania reklamacji, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu następuje bez zakładania konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem mailowym: sklep@dziendobrywarszawo.pl lub pod numerem telefonu: 661116830.
 6. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są następujące wymagania techniczne: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, aktualna przeglądarka internetowa (Google Chrome, Internet Explorer, FireFox), aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4

Zamówienie i umowa sprzedaży

 1. Zamówienie dokonywane jest na stronie internetowej Sklepu za pomocą Formularza zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać go do wirtualnego koszyka; w przypadku chęci zamówienia większej ilości tego samego produktu można powtórzyć czynność wyboru Produktu lub zwiększyć liczbę bezpośrednio w Koszyku; w przypadku chęci zamówienia innych produktów czynność wyboru Produktu należy powtórzyć;
 4. wypełnić Formularz danych;
 5. w przypadku, gdy zamawiającym jest firma należy dodatkowo podać nazwę firmy;
 6. wpisać dane dostawy, jeśli są inne niż dane Klienta;
 7. wybrać formę dostawy (wysyłka pocztowa lub odbiór osobisty, jeśli jest możliwy);
 8. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;
 9. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 10. Zatwierdzenie zamówienia, a tym samym zawarcie umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia i jednoczesnym dokonaniu płatności.
 11. W celu realizacji zamówienia konieczne jest wypełnienie wszystkich obligatoryjnych pól znajdujących się w Formularzu zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Za podanie w Formularzu zamówienia nieprawidłowych danych odpowiada Klient. W przypadku, gdy Klient zda sobie sprawę z błędnie podanych danych osobowych i adresowych, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego za pośrednictwem maila: sklep@dziendobrywarszawo.pl.  Zgłoszenie błędnie podanych danych może być dokonane tylko z adresu mailowego wpisanego w formularzu. Jeśli Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane Sprzedający zmieni błędnie podane dane.
 12. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie (na adres mailowy podany w formularzu zamówienia).
 13. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego od momentu wpływu środków na konto Sprzedawcy.
 14. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej, wyprzedaży Towarów). Jeśli Klient złożył Zamówienie przed zmianą ceny, warunki Zamówienia wobec niego nie ulegają zmianie.
 15. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji zamówienia, właściwym terminem realizacji zamówienia jest najdłuższy podany termin realizacji.
 16. Możliwe jest uzyskanie faktury za zakupione w Sklepie Produkty. W przypadku chęci otrzymania faktury Klient powinien wysłać wiadomość z danymi do faktury na adres: sklep@dziendobrywarszawo.pl.

§ 5

Dostawa oraz płatności

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i nie zawierają kosztów przesyłki. Końcowa cena zamówienia wraz z kosztami przesyłki podana jest w podsumowaniu Zamówienia.
 2. Warunkiem wysłania produktu jest uiszczenie kwoty za Zamówienie i dostawę.
 3. Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas dostarczenia Zamówienia trwa do 20 dni roboczych, liczonych od momentu wpłynięcia wpłaty na konto Sprzedającego.
 4. Istnieje możliwość odbioru osobistego, o ile taki został wskazany w opisie produktu bądź opcji dostawy. Przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego odbiór ten będzie możliwy w terminie 14 dni od momentu wysłania przez Sprzedającego maila o gotowości odbioru produktu. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Klient nie ponosi kosztów dostawy produktu.
 5. Opłata za Produkt i ewentualną dostawę musi być dokonana w momencie składania zamówienia. Opłata następuje za pośrednictwem płatności elektronicznych Przelewy24.
 6. Produkt dostarczany jest na adres wskazany w Formularzu zamówienia.

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie należy przesłać na adres: sklep@dziendobrywarszawo.pl
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż dostawca.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Koszty zwrotu Produktu w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku uszkodzenia towaru przez kupującego w takim stopniu, że niemożliwe jest sprzedanie go po raz drugi zwrot w sklepie internetowym nie jest możliwy.

§ 7

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres mailowy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania. Informacja zostanie wysłana na adres podany przez klienta w reklamacji. Towar wadliwy lub uszkodzony fabrycznie wymieniany jest na wolny od wad. W przypadku braku takiego produktu, Sprzedawca zwraca kwotę zawierającą cenę produktu i koszty dostawy produktu Klientowi (jeżeli były poniesione), na konto bankowe Klienta.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w niniejszym Regulaminie.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcą danych osobowych Klienta jest podmiot obsługujący płatności elektroniczne na zlecenie Sprzedającego (w zakresie koniecznym do dokonania płatności).
 4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy Produktu odbiorcą danych osobowych jest podmiot realizujący przesyłki na zlecenie Sprzedającego.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Klient może również w każdej chwili, bez podania przyczyny wysłać stosowne żądanie do Sprzedawcy w sprawie usunięcia danych. Żądanie należy wysłać na adres mailowy: sklep@dziendobrywarszawo.pl.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy Sprzedaży.
 7. Dane osobowe podane przez Klienta będą chronione przez sklep zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, na stronie www Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga zgody Sprzedawcy.

Data wejścia w życie Regulaminu: 28 stycznia 2019